terms and conditions

Artikel 1. Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden uitgevoerd door Healthy Skinfood. Afwijkingen en toevoegingen aan deze voorwaarden binden Healthy Skinfood alleen indien dit schriftelijk is overeengekomen. Het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Algemene voorwaarden en / of andere voorwaarden die door de andere partij worden gebruikt, worden niet erkend door Healthy Skinfood.

Artikel 2. Realisatie
2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Healthy Skinfood zijn vrijblijvend en Healthy Skinfood behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, vooral wanneer dit op basis van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Healthy Skinfood. Healthy Skinfood is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Als een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Healthy Skinfood dit mee binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betaling
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's inclusief btw.
3.2 Voor verzending binnen Nederland, België, Luxemburg en Duitsland rekenen wij €6,95 per verzending. Er zijn geen verzendkosten voor bestellingen van meer dan €50. Voor wereldwijde bezorging zijn de verzendkosten afhankelijk van het afleveradres.
3.3 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u per e-mail direct een bevestiging van de totale kosten. Betaling vindt altijd op voorhand plaats via een van de volgende methoden: iDEAL, Paypal, creditcard, Bancontact / Mister Cash of SOFORT Banking. Voor online betalingen worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Artikel 4. Levering
4.1 Wij verzenden alle bestellingen die vóór 13.00 uur  zijn geplaatst op dezelfde dag naar het afleveradres. Bestellingen geplaatst na 13.00 uur worden de volgende dag verzonden. Als we hier om bepaalde redenen van afwijken, ontvangt u een bericht per e-mail.
4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting die hieruit voort vloeit of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst, tenzij uit het navolgende blijkt.
4.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant worden afgeleverd. Als dit niet gebeurt, kan de klant de aankoop onmiddellijk annuleren. Dit is niet van toepassing als de partijen een andere leveringstermijn zijn overeengekomen.
4.4 Healthy Skinfood is gerechtigd om in gedeelten te leveren. In dat geval wordt de levertijd gespecificeerd per deellevering.
4.5 We doen ons best om de website zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat een product niet meer beschikbaar is. In dit geval nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Artikel 5. Herroepingsrecht
5.1 Als consument heeft u een bedenktijd van 14 dagen nadat u het product hebt ontvangen. Deze periode begint op de dag nadat het product door u of namens u is ontvangen. Tijdens deze periode zal u als klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of u het product wenst te behouden. Het is niet mogelijk om geopende of gebruikte producten terug te sturen.
5.2 U kunt dit recht gebruiken door het product binnen deze periode aan ons te retourneren, of ons laten weten dat u de aankoop binnen deze periode annuleert en het product vervolgens zo snel mogelijk retourneert.
5.3 We verwachten een onbeschadigd product. Als er schade aan het product is ontstaan, kunnen we u deze schade in rekening brengen of de retourzending volledig weigeren. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de klant. Het reeds betaalde bedrag wordt binnen 14 dagen na retournering van de bestelling teruggestort.
5.4 U moet ons informeren over de retourzending via info@healthyskinfood.com met uw ordernummer en de producten die u wenst te retourneren. U kunt de producten terugsturen naar ons magazijn De Brink (adres Hanlostraat 15, 7547 RD Enschede).
5.5 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op zakelijke kopers.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1 Iedere aansprakelijkheid van Healthy Skinfood en haar producten voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, is expliciet uitgesloten. Healthy Skinfood is evenmin aansprakelijk voor de schade die door derden is veroorzaakt bij de uitvoering van de overeenkomst.
6.2 Healthy Skinfood aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van Healthy Skinfood-producten.
6.3 Aansprakelijkheid van Healthy Skinfood jegens de koper is in ieder geval beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat de koper aan Healthy Skinfood verschuldigd is uit de specifieke overeenkomst.

Artikel 7. Overmacht
7.1 In het geval van overmacht heeft Healthy Skinfood het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, of om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, bijvoorbeeld door dit schriftelijk en zonder enige compensatie door Healthy Skinfood te communiceren.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan ​​iedere tekortkoming die niet aan Healthy Skinfood kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld en niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het algemeen aanvaard voor haar rekening.

Artikel 8. Privacy
Alle persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de verwerking van bestellingen en communicatie met de klant. Persoonlijke gegevens worden nooit gedeeld met derden.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
We behouden ons het eigendom van alle goederen tot het moment van volledige betaling van de geleverde goederen of de levering aan de klant.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen, die voortvloeien uit aanbiedingen en overeenkomsten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.